Anthony Whitehead

September 8, 2020

Anthony Whitehead

Results

30 - 36

Anthony Whitehead vs Sean “Numbers” Sears

41 - 14

Anthony Whitehead vs Casey Hodges

41 - 22

Anthony Whitehead vs Casey Hodges

51 - 41

Anthony Whitehead vs Evan Cioffi

50 - 35

Anthony Whitehead vs Raven

46 - 37

Anthony Whitehead vs Nurse Hatchet

45 - 50

Anthony Whitehead vs Ron “Turbine” Corliss

43 - 43

Anthony Whitehead vs Carly “Sweeper” Markos

47 - 46

Anthony Whitehead vs Evan Cioffi

45 - 40

Anthony Whitehead vs Tyler “Boots” Carlson

38 - 38

Anthony Whitehead vs Raven

52 - 40

Anthony Whitehead vs Nurse Hatchet

31 - 40

Anthony Whitehead vs Mike Bazegian

39 - 3

Anthony Whitehead vs Mohawk Phoenix

39 - 50

Anthony Whitehead vs Ron “Turbine” Corliss

35 - 35

Anthony Whitehead vs Heather “Madcap” Jordan

34 - 47

Anthony Whitehead vs Gabrielle “Athena” Bewsee

52 - 48

Anthony Whitehead vs Matthew McCourt

36 - 38

Anthony Whitehead vs Sean “Numbers” Sears

37 - 34

Anthony Whitehead vs Melissa “Nova” Walkwitz

42 - 37

Anthony Whitehead vs Brittany Whitehead

45 - 35

Anthony Whitehead vs Brittany Whitehead

25 - 37

Anthony Whitehead vs Zach Hodges

54 - 48

Anthony Whitehead vs Melissa “Nova” Walkwitz

40 - 23

Anthony Whitehead vs Brittany Whitehead

36 - 4

Anthony Whitehead vs Emily Loughman

40 - 46

Anthony Whitehead vs Carly “Sweeper” Markos

39 - 34

Anthony Whitehead vs Casey Hodges

34 - 24

Anthony Whitehead vs Mohawk Phoenix

40 - 43

Anthony Whitehead vs Carly “Sweeper” Markos

41 - 36

Anthony Whitehead vs Ian “Eggs” Mercer

36 - 19

Anthony Whitehead vs Heather “Madcap” Jordan

30 - 36

Anthony Whitehead vs Melissa “Nova” Walkwitz

36 - 45

Anthony Whitehead vs Zach Hodges

30 - 21

Anthony Whitehead vs Mohawk Phoenix

32 - 12

Anthony Whitehead vs Casey Hodges

45 - 39

Anthony Whitehead vs Melissa “Nova” Walkwitz

36 - 33

Anthony Whitehead vs Ian “Eggs” Mercer

42 - 11

Anthony Whitehead vs Tyler Corliss

39 - 14

Anthony Whitehead vs Brittany Whitehead

40 - 38

Anthony Whitehead vs Heather “Madcap” Jordan

38 - 35

Anthony Whitehead vs Casey Hodges

36 - 39

Anthony Whitehead vs Zach Hodges

18 - 38

Anthony Whitehead vs Evan Cioffi

26 - 38

Anthony Whitehead vs Evan Cioffi

23 - 33

Anthony Whitehead vs Zach Hodges

28 - 21

Anthony Whitehead vs Casey Hodges

38 - 42

Anthony Whitehead vs Gabrielle “Athena” Bewsee

34 - 24

Anthony Whitehead vs Zach Hodges

37 - 46

Anthony Whitehead vs Melissa “Nova” Walkwitz

36 - 36

Anthony Whitehead vs Carly “Sweeper” Markos

19 - 36

Anthony Whitehead vs Dianna “Nurse Hatchet” Watson

26 - 50

Anthony Whitehead vs Carly “Sweeper” Markos

44 - 34

Anthony Whitehead vs Melissa “Nova” Walkwitz

30 - 40

Anthony Whitehead vs Gabrielle “Athena” Bewsee

26 - 37

Anthony Whitehead vs Taylor “Red” Kozaczka